V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo v rámci skupiny B (pomôcky pre inkontinentných) k dvom zmenám:
1.) pribudlo nové kritérium pre vložky absorpčné (podskupina B1.1 a B1.2), ktoré stanovuje ich minimálnu savosť nad 120 ml – čím došlo k vyradeniu 7 pomôcok zo zoznamu
2.) pre druhý stupeň inkontinencie sa stanovuje nový finančný limit vo výške 15,74 € za mesiac (namiesto limitu 16,57 € platného do 30.9.)

Podľa §41 ods. 3 zákona sa pri zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok prihliada podľa ods. 3 písm. a) najmä na účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, písm. c) odporúčané terapeutické postupy s prihliadnutím na nákladovú efektívnosť a písm. d) predpokladaný vplyv na prostriedky verejného zdravotného poistenia a na zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia.

Na aktualizácii porovnávacích tabuliek už intenzívne pracujeme. Predpokladáme, že údaje v tabuľkách by mohli byť zaktualizované už od 1.10. Dovtedy doporučujeme overiť si aktuálne počty kusov priamo na internetových stránkach jednotlivých firiem.