Týmto výrazom medicína označuje samovoľný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu pri narušení základných funkcií dolných močových ciest (močového mechúra a močovej trubice).
Močový mechúr má za úlohu udržať moč a ovládať jeho vyprázdňovanie. K samovoľnému odkvapkávaniu či odtekaniu môže dochádzať aj dôsledkom takých chorôb, ako sú infekcia močových ciest, pokles panvového dna, zväčšenie prostaty, poruchy mozgu alebo miechy, či zhubné nádory.

Medicínska povaha tohto problému je komplikovaná. Existuje mnoho príčin, ktoré ju vyvolávajú. Pri liečbe je často potrebná spolupráca niekoľkých odborníkov – gynekológa, urológa a aj iných.

TYPICKÝ VEK?

K inkontinencii môže dôjsť v ktoromkoľvek veku. Môže byť aj dôsledkom vrodených porúch. Príčin je celá rada, od rôznych chorôb až po celkové ochabnutie svalstva. Niekedy je aj následkom závažnejšej operácie. Vo vyššom veku je dôsled-

kom ochabnutia svalstva alebo rozvoja aj dlhodobo neliečených ochorení.
Inkontinencia moču teda nie je, ako vidno, chorobou ojedinelou, a tí, ktorých postihla, sa dopúšťajú veľkej chyby, keď sa z hanblivosti nedajú vyšetriť.

V mnohých prípadoch ide túto poruchu úspešne liečiť konzervatívne alebo medikamentózne; prostredníctvom špeciálnych pomôcok sa s ňou dá aj naučiť žiť… Najvhodnejšiu ochranu si totiž môžete vybrať iba vtedy, keď viete, akým druhom choroby trpíte.

Nehanbite sa zveriť svojmu lekárovi !

PRAKTICKÉ RADY
NA KAŽDÝ DEŇ

 • Poraďte sa s lekárom už pri začínajúcich problémoch
 • Oboznámte sa so špeciálnymi cvikmi pre posilnenie príslušného svalstva
 • Nepodceňujte žiadnu radu – lieky, cvičenie, pomôcky pre inkontinentných
 • Informujte sa včas o dostupných pomôckach a o ich možnostiach, ktoré Vám môžu poskytnúť
 • Udržujte hygienu – dodáva to sebavedomie
 • Nebojte sa chodiť spoločnosti – moderné pomôcky pre inkontinentných to umožňujú
 • Ústretové sú aj zdravotné poisťovne – poradíme Vám, na čo máte nárok
 • Žiadajte lekára o radu i predpis na vhodné pomôcky a nechajte si vysvetliť, ako ich správne používať
 • Udržujte kvalitu pokožky prostredníctvom špeciálnych prípravkov na ošetrovanie inkontinenciou namáhanej pokožky

INKONTINENCIOU NEMUSÍTE TRPIEŤ

SPOLOČENSKY ANI ĽUDSKY

AKO PROBLÉM RIEŠIŤ?

Vzhľadom k tomu, že situácia niekedy vážne poškodzuje sebavedomie, narúša súkromný život i partnerské vzťahy, je vhodné prijať správne opatrenia.
Ľudia, ktorí únikom moču trpia, sa za svoj stav pochopiteľne hanbia, pretože im prináša neprijateľnú hygienickú situáciu. Naviac sa cítia vyradení zo spoločnosti, a v neustálom strachu zo strápnenia sa izolujú doma.
Pritom môžu žiť plnohodnotným životom…

PAMÄTAJTE!
Z KAŽDÉHO PROBLÉMU EXISTUJE VÝCHODISKO

Nájsť uspokojivé lieky alebo vykonať chirurgický zákrok žiaľ nie je pre každého s inkontinenciou vhodné alebo možné. Existujú však riešenia, ktoré umožňujú to hlavné – vrátiť človeka do spoločnosti.
Za týmto účelom existujú rôzne pomôcky proti úniku moču, alebo aj stolice. V posledných rokoch sú jednoznačne najpoužívanejšie tzv. savé pomôcky, predovšetkým pre svoje jednoduché použitie a veľmi komfortné vlastnosti. Podľa veľkosti úniku sú k dispozícii vložky, vkladacie plienky, podložky a plienkové nohavičky rôznych veľkostí so savosťou až 4 litre tekutiny (absorpcia ISO)! Všetky kvalitné absorpčné pomôcky majú jednu spoločnú vlastnosť – okrem osobného komfortu, poskytujú predovšetkým pocit sucha, a tie najlepšie aj účinnú pachovú neutralizáciu.

Niektoré zdroje uvádzajú, že takmer 50% žien trpí v priebehu svojho života inkontinenciou moču, aj keď časť z nich ňou trpí iba prechodne.

Toto vysoké percento výskytu inkontinencie v populácii značne kontrastuje s veľmi nízkym počtom žiadostí o liečbu. Podľa údajov z krajín EU iba približne jedna tretina inkontinentných žien vyhľadá lekársku pomoc. A pred pätnástimi rokmi bolo toto percento ešte nižšie.

Aj v súčasnej dobe sa stále mnoho žien domnieva, že inkontinencia je vzhľadom k ich veku normálna a tým pádom nevyžaduje liečbu. Preto je jednou z hlavných úloh zdravotníkov i médií podávať verejnosti dostatočné a pravdivé informácie o inkontinencii moču a na ich základe umožniť zodpovedajúcu diagnostiku a liečbu.

DIAGNOSTIKA

DIAGNOSTIKA

Pre stanovenie typu močovej inkontinencie je veľmi dôležitá kvalitná anamnéza. Je základnou podmienkou včasnej terapie, ktorá odstráni problémy a skvalitní život človeka trpiaceho únikom moču – toto platí ako pre ženy, tak aj pre mužov. Vzhľadom k nižšej informovanosti, možným psychickým zábranám a určitej intímnosti v otázkach problémov spojených s únikom moču stúpa potreba aktívnych otázok najmä u praktických lekárov, internistov, urológov a gynekológov na prítomnosť inkontinencie.

Pri odoberaní anamnestických dát je spravidla potrebná znalosť o všetkých ochoreniach (interných, urologických, neurologických, psychiatrických, obličkových i gynekologických), ktoré sa vyskytli v minulosti alebo pretrvávajú do súčasnosti. Zo sledovaných ochorení by mal byť kladený dôraz najmä na výskyt cukrovky, srdcového zlyhávania a vysokého krvného tlaku s užívaním liekov, cievnych mozgových príhod, Parkinsonovej choroby, infekcie močových ciest a gynekologických zápalov. Komplexná anamnéza môže pomôcť odkryť aj niektoré závažné ochorenia, ktorých prvým príznakom je inkontinencia moču.

Na vzniku inkontinencie u žien sa významne podieľa oslabenie podpory panvového dna následkom pôrodov a gynekologických operácií. Únik moču je spojený aj s obezitou, namáhavou fyzickou prácou, chronickým kašľom, imunitnou výbavou a genetickou dispozíciou každého jedinca.

Samotná diagnostika zahŕňa komplexné gynekologické alebo urologické vyšetrenie, funkčné klinické testy, laboratórne vyšetrenie, zobrazovacie a urodynamické metódy.
Základným vyšetrovacím krokom, ktorý je možné vykonať v každej ordinácii praktického lekára, je mikrobiologické vyšetrenie moču. Vylúčenie močovej infekcie je nevyhnutným predpokladom ďalšieho vyšetrovacieho postupu, pretože invazívne vyšetrenie je nutné vykonať až po odhalení a vyliečení infekcie močových ciest.
Pokiaľ anamnéza, vyšetrenie moču a klinické vyšetrenie nevedú ku stanoveniu príčiny inkontinencie, posiela sa pacient na vyšetrenie do gynekologickej alebo urologickej ambulancie, zaoberajúcej sa diagnostikou a liečbou močovej inkontinencie.

V rámci špecializovaných vyšetrení sa využívajú najskôr jednoduché a neskôr zložitejšie diagnostické postupy. V snahe o prvú objektivizáciu údajov sa často používajú štandardizované dotazníky, ktoré pomáhajú rozlíšiť stresový a urgentný typ inkontinencie. Okrem dotazníkov sa používa aj denník močenia, ktorý dokumentuje príjem tekutín a výdaj moču počas 24 hodín, podáva informácie o distribúcii príjmu a výdaja tekutín, o epizódach nutkania (urgencie) a inkontinencie a môže odhaliť aj súvislosť problémov s niektorými dennými návykmi, zlozvykmi alebo užívaním liekov.
Medzi jednoduché vyšetrenia patria aj funkčné klinické testy, prípadne ultrazvukové vyšetrenie.

Nevyhnutnou súčasťou špecializovanej diagnostiky je aj urodynamické vyšetrenie, ktoré sa významne podieľa na odlíšení jednotlivých typov inkontinencie. Toto vyšetrenie je nutné vykonať vždy pred plánovanou operáciou – hlavne kvôli stresovej inkontinencii, lebo jej príznaky sú často nespoľahlivé a vykonanie operácie iba na základe subjektívnych problémov a klinických symptómov by nemuselo byť správne. Špeciálna príprava pred urodynamickým vyšetrením nie je nutná, predpokladom je iba negatívny kultivačný nález v moči.

Ďalšie pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť v rámci stanovenia diagnózy:

 • Uroflowmetria – v špeciálne upravenej mise sa zaznamenáva rýchlosť prúdu a množstvo moču. Okrem maximálnej rýchlosti prúdu moču vyšetrenie informuje aj o čase, kontinuite toku a ďalších údajoch slúžiacich lekárovi na určenie stavu pacienta
 • Elektromyografické vyšetrenie – snímanie elektrických potenciálov svalov panvového dna – je indikované iba výnimočne pri rezistentných formách inkontinencie

Diagnostika močovej inkontinencie vyžaduje komplexný prístup, nielen skúsenosť vyšetrujúceho a nutné prístrojové vybavenie, ale aj záujem zo strany pacienta.

Tieto stránky sú všeobecné a informatívne.
Všetky odborné informácie Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár!

DRUHY A STUPNE

INKONTINENCIE

DETI

ENURÉZA
Dysfunkčné močenie

ŽENY

STRESOVÁ
Urgentná
Funkčná

MUŽI

Stresová
Urgentná
Z PRETEKANIA

SENIORI

Stresová
Urgentná
REFLEXNÁ

STRESOVÁ INKONTINENCIA

Pri stresovej inkontinencii uniká malé množstvo moču pri smiechu, kašli, kýchaní, podrepe, zdvíhaní a nosení bremien, v ťažších prípadoch aj pri zmene polohy tela. Jednou z príčin môže byť aj nadváha.
U žien je táto forma vôbec najčastejšia, zapríčiňuje ju pokles panvového dna – po pôrode alebo pri zníženej hladine estrogénov v klimaktériu.
V mnohých prípadoch sa dá zvládnuť špeciálnym cvičením na posilnenie brušných a panvových svalov.

URGENTNÁ INKONTINENCIA

Ide o nedobrovoľný únik moču ako výsledok náhlej a silnej potreby…
Pri nej sme vystavení nezvládnuteľnému nepríjemnému nutkaniu močiť s tým, že mechúr sa skutočne následne – niekedy i prúdom – vyprázdni. Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra, je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne.
Touto poruchou trpievajú predovšetkým starší ľudia. Obvykle je jej spúšťacím mechanizmom zle liečená infekcia močových ciest, nádory, cukrovka a zväčšená prostata.

REFLEXNÁ INKONTINENCIA

Táto inkontinencia je dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu mozgu či miechy – to znamená, že môže nastať i v mladšom veku. Mechúr sa chová reflexne – ako napríklad u kojencov – kedy k jeho vyprázdneniu dochádza úplne mimovoľne, odtekanie moču nie je možné riadiť.

INKONTINENCIA Z PRETEKANIA

Starší muži so zväčšenou prostatou trpievajú pretekaním moču, kedy z preplneného mechúra horšie odteká kvôli zúženej močovej trubici. Zúženie je spôsobené práve zväčšenou prostatou a dá sa operatívne odstrániť. S týmto typom inkontinencie sa môžeme stretnúť aj u žien, napríklad pri nádore v močových cestách.

MÔŽEME SA STRETNÚŤ AJ S TERMÍNMI:
Zmiešaná inkontinencia – kombinácia uvedených typov inkontinencie
Extrauretrálna inkontinencia – znamená stratu moču inými cestami ako močovou trubicou

Inkontinenciu rozdeľujeme z pohľadu úhrad zdravotných poisťovní na

TRI STUPNE INKONTINENCIE

1. stupeň inkontinencie

občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách, alebo únik max. 1 – 2x denne

2. stupeň inkontinencie

častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom

3. stupeň inkontinencie

trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich pacientov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice

TERAPIA

INKONTINENCIE

Inkontinenciu možno liečiť rôznymi spôsobmi. Liečba vždy závisí od určeného druhu a závažnosti inkontinencie. Vhodné sú režimové opatrenia, úprava príjmu tekutín, v prípade nadváhy môže pomôcť aj malý úbytok hmotnosti. Pri stresovej inkontinencii jednoznačne odporúčame cviky na posilnenie svalstva panvového dna.  Jedným zo spôsobov liečby môže byť aj tréning močového mechúra či nácvik toalety. Podľa druhu a závažnosti inkontinencie, ako aj celkového zdravotného stavu pacienta sa môže použiť aj medikamentózna liečba.

KONZERVATÍVNA

 • Dodržiavanie režimu
 • Behaviorálna liečba
 • Rehabilitácia (cvičenie)
 • Farmakoterapia (lieky)
 • Elektrostimulácia
 • Pomôcky (zberné, savé)

CHIRURGICKÁ

 • Zvýšenie efektivity uzavieracieho mechanizmu
 • Aplikácia heterológnych materiálov
 • Umelé zvierače
 • TVT páska

MOŽNOSTI LIEČBY

STRESOVEJ INKONTINENCIE

 • režimové opatrenia – optimalizácia pitného režimu, dostatočná fyzická aktivita, zabezpečenie dostupnosti toalety, zjednodušenie oblečenia
 • behaviorálna liečba:
  a) závislá na pacientovi – cvičenie svalov panvového dna, pravidelné močenie, edukácia, aktívne ovplyvňovanie urgencie, elektrická stimulácia, mikčný denník
  b) závislá na opatrovateľovi – močenie podľa rozvrhu (scheduled voiding protocol) – dodržanie pravidelných intervalov močenia, močenie na upozornenie (promped voiting) – aktívny dopyt na potrebu močenia zo strany personálu u seniorov
 • gymnastika panvového dna – jej cieľom je posilniť svalové partie a umožniť tak ich plnú funkčnosť. Vykonáva sa aktívnym cvičením.
  Cviky na posilnenie svalstva panvového dna nájdete napríklad na stránke www.abena.sk v sekcii Na stiahnutie.
 • elektrostimulácia – je podnecovanie svalov panvového dna pomocou nízkofrekvenčných prúdov cez vaginálne zavedenú sondu
 • farmakoterapia – hormonálna liečba v podobe vaginálnych tabliet a krémov, kde majú estrogénne preparáty priaznivý vplyv na sliznicu močovej trubice a jej okolia
 • operačná liečba – existuje mnoho operačných techník. Princípom operácie je navrátenie patologicky uloženého a nadmerne pohyblivého spojenia močovej trubice a močového mechúra do svojej pôvodnej polohy a v nej ho fixovať

MOŽNOSTI LIEČBY

URGENTNEJ INKONTINENCIE

 • farmakoterapia – tlmenie nadmernej činnosti močového mechúra preparátmi rôznych skupín liekov
 • reedukácia – princípom je naučiť pacienta potlačiť nadmernú aktivitu močového mechúra svojou vôľou
 • elektrostimulácia – podobná ako pri stresovej inkontinencii

Prístup k inkontinencii moču musí byť racionálny a aktívny.

Optimálne je smerovať každého pacienta k urológovi alebo ku gynekológovi.
Pri problémoch s inkontinenciou ako aj počas priebehu liečby je dôležité správne zaistenie úniku moču, a to najlepšie savými pomôckami.Pri ľahkom úniku moču požívame vložky pre ľahkú inkontinenciu! Menštruačné vložky nie sú vhodné, pretože majú odlišnú konštrukciu a spôsob rozvodu a spracovania tekutiny. Pri ťažších stupňoch úniku používame absorpčné pomôcky adekvátne druhu a stupňu inkontinencie.

MÝTY a FAKTY o

INKONTINENCII

fakty - mechúr

MOČOVÝ MECHÚR – FAKTY:

 • priemerná kapacita močového mechúra je 300 až 600 ml moču
 • hlavnou funkciou mechúra je ukladanie a vylučovanie odpadu z tela vo forme moču
 • priemerný človek vylúči približne 1,5 až 2 litre moču počas 24 hodín
 • ak svaly podporujúce močový mechúr ochabnú, môžete sa vyvinúť stresová inkontinenciu moču. Posilňovanie svalstva panvového môže pomôcť zlepšiť stresovú inkontinenciu moču
 • normálny močový mechúr sa úplne vyprázdni pri každom močení
 • potreba vyprázdnenia močového mechúra je riadená centrálnym nervovým systémom, kde močový mechúr vysiela signály pozdĺž panvových nervov do miechy, keď je naplnený zhruba do polovice; následne je reflexný signál odoslaný späť vášho močového mechúra, čo spôsobí stiahnutie svalu steny močového mechúra. To je dôvod, prečo cítite potrebu na močenie

Mýtus: Je normálne chodiť na toaletu viac ako 8 krát denne.

Fakt: Počet návštev toalety by mal zodpovedať tomu čo pijete, a v akom množstve. Príliš veľa nápojov s obsahom kofeínu alebo alkoholických nápojov môže zapríčiniť, že budete na toalete častejšie. Väčšina ľudí vyprázdňuje svoj močový mechúr 4-7 krát počas 24 hodín. Ak existujú akékoľvek obavy ohľadom mechúra, je vhodné vyhľadať rady odborníka.

Mýtus: Chabá kontrola močového mechúra nie je mužský problém, je to zvyčajne ženský problém.

Fakt: Problémy s kontinenciou sa môžu v určitom okamihu života vyvinúť rovnako u mužov aj u žien. Okolnosti, ktoré znižujú pohyblivosť a neurologické problémy môžu mať vplyv na kontinenciu. Tieto problémy nie sú rodovo špecifické.

Mýtus: Pitie čo najmenšieho množstva tekutín môže zlepšiť vašu inkontinenciu.

Fakt: Niektorí ľudia si myslia, že ak znížia príjem tekutín, môžu sa vyhnúť nehodám – avšak tento prístup môže viesť k dehydratácii. Je vhodné vyhýbať sa látkam ktoré dráždia močový mechúr, ako napr. kofeín, sýtené nápoje a ovocné šťavy.

Mýtus: Inkontinencia moču je niečo, s čím človek musí žiť.

Fakt: V približne 70% prípadov je možné na základe medicínskych postupov inkontinenciu moču vyliečiť alebo zmierniť jej príznaky. V závislosti od individuálnych okolností existuje veľa možností, ako sú cviky na posilnenie svalstva panvového dna, lieky, injekcie či chirurgické zákroky.

Mýtus: Inkontinencia je neoddeliteľnou súčasťou starnutia.

Fakt: Výskyt inkontinencie sa môže v priebehu starnutia v dôsledku niektorých chorôb zvyšovať. Ak však človek budete udržiavať zdravý životný štýl a bude cvičiť cviky na svalstvo panvového dna, môže to napomôcť udržať kontinenciu (schopnosť udržiavať moč).

ČREVÁ – FAKTY:

 • zlé ovládanie čriev postihuje rovnako ženy aj mužov
 • zlé ovládanie čriev nie je iba problémom starnutia, ale môže postihnúť aj mladších ľudí
 • ľudia so slabým ovládaním čriev majú často aj slabé ovládanie močového mechúra a môže sa trpieť únikom moču
 • črevá vylučujú z tela odpadové látky, známe ako výkaly, stolica alebo „kakanko“
 • črevo sa skladá z dvoch častí; tenkého a hrubého čreva. Trávenie potravy prebieha v žalúdku a tenkom čreve. Tenké črevo získava výživu, ktorú vaše telo potrebuje, z toho, čo jete.
 • celý tráviaci trakt je dlhý asi 9 metrov (vrátane čriev)

Mýtus: Je normálne mať stolicu každý deň.

Fakt: Toto sa môže líšiť od človeka k človeku. Niektorí ľudia môžu chodiť na veľkú potrebu až trikrát denne, zatiaľ čo iní môžu chodiť trikrát týždenne. Napriek tomu, že je bežné vykonávať stolicu jedenkrát denne. Zápcha znamená menej ako tri stolice za týždeň alebo veľmi tenkú a tvrdú stolicu. Ak zápcha pretrváva, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Mýtus: Nálada človeka nemá vplyv na pravidelnosť stolice.

Fakt: V skutočnosti môže depresia spôsobiť zápchu, alebo ju ešte zhoršiť. Pomôcť môže zníženie hladiny stresu pomocou liekov, jogy alebo relaxačných techník spoločne so zaistením adekvátneho príjmu tekutín, diéty s vysokým obsahom vlákniny a cvičenia.

Mýtus: Zadržiavanie stolice nebolí.

Fakt: Ľudia sa niekedy cítia príliš zaneprázdnení na vykonanie potreby, alebo radšej počkajú, kým budú doma. Ignorovanie nutkania spôsobuje nielen nepríjemný pocit, ale môže zapríčiniť aj pretrvávajúce problémy so zápchou tým, že sa signály časom oslabia. Takže keď príroda volá, treba odpovedať.

Mýtus: Lieky môžu spôsobiť zápchu.

Fakt: Niektoré lieky sú spájané so zápchou. Porozprávajte sa s lekárom, ak existujú akékoľvek problémy alebo obavy týkajúce sa užívaných liekov.

Mýtus: Na strave či diéte nezáleží.

Fakt: Bolo by vhodné zaradiť do stravy aspoň 18 gramov vlákniny denne. Je dobré jesť viac ovocia a zeleniny. Nezabudnúť pomaly zvyšovať príjem vlákniny, aby sa človek vyhol plynatosti a nadúvaniu a tiež treba piť primerané množstvo tekutín.

Mýtus: Neexistujú žiadne potraviny, ktoré by napomáhali pravidelnému vyprázdňovaniu.

Fakt: Existuje mnoho potravín, ktoré pomáhajú udržiavať pravidelnosť vo vyprázdňovaní. Sušené slivky sú bohaté na obsah nerozpustnej vlákniny a prírodných preháňadiel.

Tieto stránky sú všeobecné a informatívne.
Všetky odborné informácie Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár!