Na základe rozhodnutia MZ SR sa od 1.10.2009 plošne znížili maximálne ceny všetkých zdravotníckych pomôcok (vrátane pomôcok pre inkontinentných), a to o 12,9%. V skupine pomôcok pre inkontinentných došlo súčasne aj k zníženiu finančných limitov o 12,9% – nové limity sú 17,32 € pre II. stupeň a 57,83 € pre III. stupeň inkontinencie.

Pre inkontinentných, ktorí sú zaradení v druhom resp. treťom stupni inkontinencie, by zníženie maximálnych cien a finančných limitov nemalo mať vplyv na zmenu počtu kusov hradených zdravotnými poisťovňami.
Výnimku tvoria prípady keď konkrétna pomôcka nebola dodávaná za pôvodnú maximálnu cenu a od 1.10.2009 výrobca/dovozca znížil cenu iba na úroveň novej maximálnej ceny (teda nie o celých 12,9%) – v takom prípade počet kusov poklesol.
Naopak, ak výrobca/dovozca znížil od 1.10.2009 cenu o viac ako 12,9%, počet kusov sa zvyšuje.