Aktualizovali sme pre Vás údaje v porovnávacích tabuľkách.

Spracovali sme všetky doteraz známe zmeny, pridali niekoľko nových pomôcok a niektoré, ktoré vypadli zo ZKZP sme vymazali aj my.
Porovnávacie tabuľky